محصولات

حسابداری خیام

سيستم حسابداری مالی براساس هرگونه نياز و روش مالی طراحی و پياده سازی شده است. در اين سيستم محدوديتی برای معرفی اقلام حساب ها و ثبت اسناد وجود ندارد. حفظ سادگی و سهولت کاربرد در مجموعه اين سيستم مشاهده می گردد. سرعت العمل حسابداران با استفاده از اين سيستم به طور قابل ملاحظه ای افزايش می يابد.

قابلیت و ویژگی ها

تنوع در معرفی حساب ها و ساختار آن •
سهولت در صدور سند و عمليات اصلاح، درج، حذف، کپی و جابجايي سند •
امکان معرفی حساب های جديد در حين صدور سند •
امکان مشاهده گردش حساب ها در حين صدور سند •
امکان کپی سند از دوره های مالی ديگر •
مرتب سازی محتويات سند بر حسب کد حساب و مبالغ بدهکار و بستانکار •
جستجو و جايگزينی متون در سند •
ادغام اسناد در يکديگر •
بازيابی خطوط حذف شده سند •
امکان استفاده از متون آماده درمتن سند •
جايگزينی مانده يک حساب با ريزگردش اقلام باز آن •
کنترل مانده حساب در هنگام ثبت رديف در سند •
کنترل موازنه اسناد •
انواع گزارش های مالی و آماری •
قوی ترين امکان جستجو در حساب ها و اسناد با شرايط مختلف •
گزارش مقايسه ای حساب ها •
انواع نمودارهای مقايسه ای و گردشی و مانده حساب ها •
امکان صدور هم زمان اسناد توسط چند کاربر •
صدور اسناد اففتاحيه و اختتاميه موقت و دايمی •
استفاده از چند دفتر حساباری مستقل به صورت هم زمان •
امکان انتقال حساب ها و اسناد اين مجموعه های مختلف حساب ها •
امکان بازخوانی اسناد صادره توسط ساير سيستم ها و ثبت آن پس از تاييد مسئول مربوطه •
تهيه و ثبت صورت مغايرت حساب ها و اقلام باز حساب ها •
عمليات مربوط به ثبت صورت حساب بانکی و تهيه صورت مفايرت بانکی •
امکان خواندن صورت حساب بانک ها از پرونده های اکسل ارائه توسط بانک ها از طريق اينترنت •
امکان انتقال و ثبت گزارش ها در محيط اکسل به طور هم زمان با تهيه گزارش •

جهت دریافت نسخه آزمایشی بر روی تصویر زیر کلیک کنید