محصولات

امنیت شبکه و اطلاعات


رويکرد هر سازمان و موسسه براساس نيازهای خود در زمينه امنيت شبکه و اطلاعات متفاوت است
اين مجموعه راهکارهای متعددی را از ابتدای ارزيابی تا استانداردسازی و در نهايت ايمن سازی و پشتيبانی و نگهداری را ارائه می نمايد